DimantsZ Klienta kartes izsniegšanas un lietošanas noteikumi

Par DimantsZ kluba kartes (Bonus card, Brilliant card, Diamond card) lojalitātes programmas (turpmāk – Programma) dalībnieku var kļūt un visas Programmas piedāvātās priekšrocības var izmantot 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu sasniegusi persona, kura ir saņēmusi lietošanā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “DLV”, vienotais reģistrācijas Nr.40003227719, juridiskā adrese: Krīdenera dambis 9, Rīga, LV-1019 (turpmāk – Sabiedrība), klienta karti (turpmāk – Klienta karte). Klienta kartes ir Sabiedrības īpašums.

 1. Klienta karti var saņemt lietošanā 18 (astoņpadsmit) gadus vecumu sasniegusi persona, kura ir precīzi un pareizi aizpildījusi un iesniegusi Sabiedrībai Klienta kartes pieteikuma anketu, sniedzot savus personas datus. Sabiedrība apstrādā Programmas dalībnieka personas datus šādiem mērķiem:
  1. lai administrētu Programmas dalībnieka reģistrāciju un dalību Sabiedrības lojalitātes programmā: šo informāciju ir nepieciešams sniegt, lai Sabiedrība varētu reģistrēt Programmas dalībnieku Sabiedrības lojalitātes programmā, lai sazinātos, atbildētu uz pieprasījumiem, nodrošinātu to, lai informācija ir precīza un atjaunināta;
  2. lai identificētu Programmas dalībnieku;
  1. klientu attiecību pārvaldībai, analīzei un pakalpojumu attīstīšanai;
  2. personalizēto piedāvājumu un citu priekšrocību administrēšanai;
  3. tiešajam mārketingam;
  4. statistiskiem un tirgus izpētes nolūkiem.
 1. Ja Programmas dalībnieks nesniedz nepieciešamos personas datus, Programmas dalībnieks nevarēs piedalīties Sabiedrības lojalitātes Programmā. Detalizēta informācija par personu datu apstrādi, t.sk. apstrādes mērķis, datu dzēšana, labošana www.dimantsz.lv sadaļā “Privātuma politika”.
 2. Sabiedrībai ir tiesības neizsniegt Klienta karti, nepaskaidrojot šo lēmumu.
 3. Klienta karti aizliegts nodot citām personām.
 4. Programmas dalībniekam ir pienākums informēt Sabiedrību, ja mainījušies un/vai neatbilst patiesībai Programmas dalībnieka sniegtie personas dati.
 5. Ja Klienta karte netiek izmantota 1 (vienu) gadu vai ilgāk, tiek uzskatīts, ka Klienta karte netiek lietota. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji bloķēt šādu Klienta karti (šādā gadījumā Sabiedrība dzēš Programmas dalībnieka sniegtos personas datus no datu bāzes).
 6. Klienta kartes nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumā Programmas dalībnieka pienākums ir nekavējoties par to paziņot Sabiedrībai e-pastā: info@dimantsz.lv. Bojātas Klienta kartes gadījumā un gadījumos Programmas dalībniekam jāinformē par to Sabiedrība un jānodod bojātā Klienta karte. Jaunai Klienta kartei Programmas dalībnieks var pieteikties šajos noteikumos norādītajā kārtībā. Par Klienta kartes atjaunošanu biežāk, kā vienu reizi mēnesī, var tikt iekasēta maksa 2,00 EUR apmērā.
 7. Ja Programmas dalībnieks savlaicīgi nav informējis Sabiedrību par bojātu Klienta karti vai Klienta kartes nozaudēšanu, Sabiedrība neuzņemas atbildību par Klienta kartes priekšrocību izmantošanu līdz brīdim, kad no Programmas dalībnieka ir saņemta informācija par bojātu Klienta karti vai Klienta kartes nozaudēšanu.
 8. Lai uzkrātu atlaides un bonuss punktus, Klienta karte spēles laikā ir jāievieto spēļu automāta karšu lasītājā. Atlaides, bonuss punkti, speciālie piedāvājumi tiks uzskaitīti atbilstoši izdarītajām likmēm, spēles laikam un Klienta kartes līmenim.
 9. Bonuss punktu apmaiņas likme ir 1 punkts = 1 eiro cents. Minimālais bonuss punktu skaits, ko var apmainīt pret naudu, ir 500 punkti, kas ir līdzvērtīgi 5,00 EUR. Naudas saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
 10. Sabiedrībai ir tiesības pārskatīt un koriģēt bonuss punktu uzskaiti spēļu iekārtas, sistēmas kļūdu vai krāpšanas gadījumos.
 11. Sabiedrībai ir tiesības pārskatīt Klientu kartes sniegtās privilēģijas, atlaides un šos noteikumus bez iepriekšējas brīdināšanas, informējot par to www.dimantsz.lv
 12. Sabiedrībai ir tiesības anulēt Klienta karti un tajā uzkrātās atlaides un bonuss punktus, iepriekš nebrīdinot Programmas dalībnieku:
  1. ja Klienta kartes iegūšanai izmantotas nepatiesas ziņas;
  2. ja, lietojot Klienta karti, tiek pārkāpti šie noteikumi, Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti vai „DimantsZ” iekšējās kārtības un karšu lietošanas noteikumi;
  3. ja Programmas dalībnieks nav izmantojis Klienta karti 1 (vienu) gadu vai ilgāk.

Parunāsim

Mēs esam gatavi un gaidam, lai apspriestu jūsu jautājumus.
500 rakstzīmes atlikušas